Planer på ekoby i Ronneby

Med mer näring kan kanske även ekobyplanerna blomstra

Hos Ronneby Ekoförening finns ett ekoby-projekt som jag tycker har vilat tillräckligt länge nu. Det behöver uppmärksammas och få lite ny näring (i form av fler intresserade), så att det, likt blommorna härintill, kan växa till något vackert och funktionellt här i den blekingska grönskan och myllan. Det bör gå tycker jag, här i hjärtat av Sveriges trädgård, som Ronneby kommun ofta benämns som i reklamen för kommunen. Sant eller inte må vara osagt, men det är en trevlig kommun och ett trevligt och omväxlande landskap. Så grundförutsättningarna är goda.

Det vi vill få till stånd är ett boende och en ekoby som är i största möjliga harmoni med den natur och det landskap som omger oss, och med det kosmos som vi är en del av. Hur stor ekobyn skall vara får bestämmas utifrån hur stort intresset är, och utifrån hur det är med förutsättningarna på den plats som väljs. Någon plats är ännu inte vald, men idéer, förslag och möjligheter finns.

Värdegrund för ekobyföreningen

För att vi skall kunna uppnå vårt syfte, och för att samarbetet i den blivande ekobyn skall kunna fungera, behövs en gemensam värdegrund. Mitt förslag är att använda samma värdegrund som den som gäller för Ekokuriren, nämligen en värdegrund där eko, såsom samlande begrepp, står för:

1. En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.

2. En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.

3. En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.

4. En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.

5. En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.

När, var och hur?

Spaden bör kunna sättas i jorden så fort som det finns tillräckligt stort deltagande, samt behövliga resurser i form av mark, finansiering, bygglov osv. Helst ser vi att platsen för denna första ekoby i kommunen ligger i nära anslutning till tätorten, men även andra platser inom kommunen är tänkbara. Det finns en del idéer om tänkbara platser, men några konkreta förhandlingar har ännu inte inletts. Lämplig organisationsform för ekobyn anser vi vara Ideell förening, där föreningen själv svarar för förvaltning, drift och underhåll. En ideell förening finns redan registrerad och klar att användas. Själva uppbyggandet av ekobyn tycker vi skall ske med så stora egna arbetsinsatser, och så mycket eget ansvarstagande, som möjligt.

Naturträdgård och öppenhet

I ekobyns omgivande skog och mark föreslås en kraftfull ökning av mångfalden till gagn för såväl människa som allt annat levande. Tanken är att skapa en naturträdgård (vildmark) som i hög grad klarar sig själv, och som ger oss en försörjningseffektivitet och kvalitet som totalt sett vida överstiger vad som är möjligt med traditionellt jord- och skogsbruk. Naturligtvis är tanken att denna naturträdgård skall bidra till ekobyns försörjning, men den skall samtidigt också vara helt öppen och välkomnande för alla andra, inklusive för alla vilda djur. Det är viktigt att ekobyn är integrerad såväl med naturen som med samhället. Enhets- och mångfaldstanke även i förhållande till omgivande natur och samhälle, alltså.

Naturinspirerad och jordnära byggnation

Byggnationen bör i så hög grad som möjligt följa ovanstående värdegrund, samt passa väl in i den lokala miljön och traditionen. Det är också bl a viktigt, för oss nordbor med våra långa vintrar, att boendemiljön blir så utformad att vi även inomhus har möjlighet att vara naturligt jordade. I sann ekobyanda skall givetvis en stor del av byggandet ske med egna insatser, dock inte på ett kollektivt sätt, utan efter var och ens lust och förmåga. Som entreprenör för uppbyggandet av ekobyn föreslås Ekotjänsten i Ronneby.

Var med och skapa en blomstrande tillvaro

Ovanstående är bara ett första idéutkast. Innehållet kommer successivt att utökas och utvecklas. Hör gärna av dig via kommentarer nedan, via Ekokurirens kontakt-sida, eller via kontakt-sidan hos Ronneby Ekoförening med frågor, kommentarer och synpunkter, om du tycker att detta låter intressant. Om du vill följa utvecklingen av projektet kan du göra det via projektsidan för Ekoby i Ronneby hos Ronneby Ekoförening. Om du har din hemvist i Ronneby kommun är du givetvis också välkommen att bli medlem i Ronneby Ekoförening. Det kostar inget, och du blir det enkelt genom att fylla i detta formulär.

Taggar: , , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*